ការងារ


សេចក្តីជូនដំណឹង

Assistant Sales Director ( 1 Position )


សេចក្តីជូនដំណឹង


ទីតាំង
Phnom Penh
កាលវិភាគ
Full Time
ប្រាក់ខែ
$400-$500
កាលបរិច្ឆេទបិទ
31-12-2019
ព័​ត៍​មាន​ក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន : OPPO Cambodia
ឧស្សាហកម្ម : Electronics / Electrical / Mechanical
ចំនួនបុគ្គលិក :
បង្កើត :
ទំព័រដើម : www.oppo.com

ការពិពណ៌នា: For the last 10 years, OPPO has been focusing on manufacturing camera phones, while innovating mobi បន្ថែម

សេចក្ដីសង្ខេបលម្អិត


កាតព្វកិច្ច

  • To support Management and control sales to meet the target in each month
  • Do the report of sales to Sales Director and Management for making decision
  • Do the strategic planning to support company goal
  • Working align with other department to solve the problem
  • Supervise the work of team to achieve their goals


តម្រូវការ

  • Bachelor degree in Sales, Marketing or related field
  • Excellent communication, if Chinese speaking will be considered
  • Have experience at least 1 year in Sales or related
  • Have knowledge in smartphone businessស្ថានភាពស្ថិតិស្ថានភាព

0 មនុស្ស


លេខជ្រើសរើស

1 មនុស្ស

អាយុ

-24

0

25 - 30

0

31 - 35

0

36 - 40

0

41-

0ប្រុស 0            ស្រី 0

0%
0%
0%
0%
0%

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង


ទំនាក់ទំនងលម្អិត
ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង
Angela
លេខទូរស័ព្ទ
010 577 681
វេបសាយ
អ៊ីមែល

ការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន 1
ការងារដែលទាក់ទង 2