ការងារ


សេចក្តីជូនដំណឹង

Accounting Manager ( 1 Position )


សេចក្តីជូនដំណឹងទីតាំង
Phnom Penh
កាលវិភាគ
Full Time
ប្រាក់ខែ
$1000-$2000
កាលបរិច្ឆេទបិទ
31-12-2019
ព័​ត៍​មាន​ក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន : CAMBODIA FIBER OPTIC COMMUNICATION NETWORK (CFOCN)
ឧស្សាហកម្ម : Telecommunications
ចំនួនបុគ្គលិក :
បង្កើត : 10/10/1970
ទំព័រដើម :

ការពិពណ៌នា: បន្ថែម

សេចក្ដីសង្ខេបលម្អិត


កាតព្វកិច្ច

• Control and manage the payment & receipt for all project and other company transactions
• Verify invoice & payment management
• Prepare actual daily, monthly cash flow and cash flow next month
• Set up new staff training on finance policy and procedure
• Verify Fixed Asset and label management
• Report permanently on company’s accounting to Head of Finance
• Manage cost accounting
• Prepare the adjustment and account reconciliation
• Accounts Receivable and Account Payable management
• Liaise with tax auditor for solve the tax issue while audit
• Managing business relationship with external and internal departments/stakeholder
• Work closely with Bank (Register new Account, Bank Transfer oversea..,)
• Work with the key manager regarding accounting procedure including: expense claim, reimbursement, flight and accommodation payment
• Other tasks assigned by Head of Finance Department


តម្រូវការ

• Bachelor degree of Accounting and Finance
• A professional accounting qualification (CAT/ACCA/CPA) is preferred and it is essential that you have worked in a
multicultural environment and are used to working with different nationalities
• Undergraduate degree in Accounting or Finance is required; postgraduate degree and/or accountancy
qualification preferred
• A minimum 5 year-experience in Accounting Management
• Dedicated, hands on and result driven personality
• Experienced with management/financial reporting as well as proficient with cost accounting practices
• Good written and verbal communication skills in English or Chinese is advantageស្ថានភាពស្ថិតិស្ថានភាព

0 មនុស្ស


លេខជ្រើសរើស

1 មនុស្ស

អាយុ

-24

0

25 - 30

0

31 - 35

0

36 - 40

0

41-

0ប្រុស 0            ស្រី 0

0%
0%
0%
0%
0%

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង


ទំនាក់ទំនងលម្អិត
No. 168, St. 1946, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង
Mr. Long
លេខទូរស័ព្ទ
023888022
វេបសាយ
អ៊ីមែល

ការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន 0
ការងារដែលទាក់ទង 1